Loading
+420 720 104 112
Antonína Dvořáka 1111, Kolín
ondrej@ondrejvacha.com
 
IČO :   01642456
DIČ :  CZ8506080902

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Ondřej Vácha

se sídlem Antonína Dvořáka 1111, Kolín II, 280 02 Kolín

IČO: 01642456 / DIČ: CZ8506080902

kontaktní email: ondrej@ondrejvacha.com

kontaktní telefon: 720 104 112

 

(dále jen „Poskytovatel“)

 

 

 

Základní ujednání

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základě rámcové smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen „Objednatel“), kterou se Poskytovatel zavazuje Objednateli poskytovat reklamní a marketingové služby a služby v oblasti public relations (dále jen „Služby“) blíže specifikované ve Smlouvě a dílčích smlouvách uzavíraných mezi Poskytovatelem a Objednatelem způsobem stanovených v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „Dílčí smlouvy“).

 

 1. Ujednání obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě nebo v Dílčí Smlouvě mají přednost před ujednáními těchto Obchodních podmínek.

 

 1. Poskytovatel výslovně upozorňuje a Objednatel bere na vědomí, že je oprávněn znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Objednatel dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Dílčí smlouvy.

 

Uzavírání Dílčích smluv

 1. V případě zájmu Objednatele o poskytnutí Služeb Objednatel kontaktuje Poskytovatele a učiní poptávku po poskytnutí Služeb, ve které specifikuje požadované Služby a termín dodání Služeb (dále jen „Objednávka“).

 

 1. Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od doručení Objednávky, Objednávku potvrdí (dále jen „Potvrzení Objednávky“), případně zašle návrh upravených podmínek Objednávky (dále jen „Upravená nabídka“). Odsouhlasením obsahu Objednávky (případně pozměněných podmínek Objednávky) smluvními stranami je mezi nimi uzavřena Dílčí smlouva. Podmínkou vzniku Dílčí smlouvy je potvrzení dohody o všech projednávaných otázkách Poskytovatelem a Objednatelem.

 

 1. V Potvrzení Objednávky, případně v Upravené nabídce, je Poskytovatel povinen sdělit Objednateli cenu Služeb specifikovaných v Objednávce. Poskytovatel není oprávněn zahájit poskytování Služeb dle příslušné Dílčí smlouvy, aniž by Objednatel cenu Služeb schválil.

 

 1. Zašle-li Objednatel místo potvrzení Upravené nabídky návrh jejích upravených podmínek, jedná se opět o Objednávku Objednatele a smluvní strany postupují obdobně podle odst. 1. a 2. tohoto článku Obchodních podmínek.

 

 1. Uzavírání Dílčích smluv, resp. komunikace ve vztahu k Objednávce může probíhat mezi smluvními stranami osobně, telefonicky i prostřednictvím emailu, Potvrzení Objednávky vždy zašle Poskytovatel na kontaktní emailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě či objednávce k ní vázané.

 

Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby dle specifikace uvedené ve Smlouvě a příslušné Dílčí smlouvě, s náležitou odbornou péčí, chránit v souladu s pokyny Objednatele, v termínu stanoveném v Dílčí smlouvě a chránit oprávněné zájmy Objednatele.

 

 1. Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb chránit oprávněné zájmy Objednatele a dobré jméno objednatele a jednat tak, aby nepoškodil nebo neohrozil dobré jméno Objednatele a nezpůsobil mu jinou újmu.

 

 1. V případě, že Objednatel udělí Poskytovateli zjevně nesprávný pokyn, Poskytovatel je povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit a pokyn splnit pouze v případě, že na tom Objednatel trvá.

 

 1. Objednatel se zavazuje Poskytovateli předat veškeré podklady, informace a přístupy do reklamních účtů, profilů na sociálních sítích a případně dalších účtů služeb, které pro marketing a public relations využívá (vždy v závislosti na konkrétním rozsahu poskytovaných Služeb). Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytování Služeb.

 

 1. V případě, že Poskytovatel Objednatele požádá o poskytnutí součinnosti Objednatelem (zejména o dodání doplňující informace nebo podkladů k řádnému poskytování Služeb), je Objednatel povinen tyto informace nebo podklady Poskytovateli dodat nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o součinnost. V případě, že bude Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, prodlužuje se Poskytovateli proporcionálně o toto zpoždění termín provedení části Služeb, které byly na poskytnutí součinnosti od Objednatele závislé.

 

 1. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, po doručení výstupů Služeb potvrdit Poskytovateli, že Služby byly Poskytovatelem poskytnuty v souladu se specifikací v Dílčí smlouvě, případně vytkne nedostatky dodaných výstupů Služeb. Nevytkne-li Objednatel v této lhůtě nedostatky výstupů Služeb, platí, že Služby byly poskytnuty v souladu s Dílčí smlouvou.

 

Cena Služeb a platební podmínky

 

 1. Cena Služeb je stanovena dohodou smluvních stran v jednotlivých Dílčích smlouvách. V ceně Služeb bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných předpisů.

 

 1. Cenu Služeb Objednatel hradí na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly Služby poskytnuty. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 14 dní od jejich vystavení.

 

 1. Cenu Služeb uhradí Objednatel bezhotovostní platbou na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu (faktuře). Závazek Objednatele uhradit cenu Služeb je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) Poskytovatele.

 

 1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Služeb má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením Objednatele vznikla, tím není dotčen.

 

 1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Služeb je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Objednatele.

 

 1. Neposkytnutí součinnosti Objednatele nebo pokyn Objednatele k přerušení poskytování Služeb po dobu platnosti Smlouvy nemá vliv na úhradu Služeb, které byly prokazatelně poskytnuty.

 

Ručitelské prohlášení

 1. Je-li Objednatelem právnická osoba, pak fyzická osoba (člověk), která za ni podepisuje Smlouvu, výslovně prohlašuje, že uspokojí veškeré pohledávky Poskytovatele, vzniklé na základě Smlouvy, a to včetně pohledávek vzniklých v budoucnu, přičemž Poskytovatel toto prohlášení fyzické osoby podepisující Smlouvu za právnickou osobu přijímá.

 

Licenční ujednání

 1. Pro případ, že v rámci poskytování Služeb Poskytovatel vytvoří pro Objednatele jakékoli autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje tím Objednateli nevýhradní licenci k jeho užití (nebo k užití jeho části), a to územně i časově neomezenou.

 

 1. Licence k Autorskému dílu je udělena pro všechny známé způsoby užití, bez množstevního omezení, bez omezení technologie, formátu, účelu užití a bez jakéhokoli jiného dalšího . Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Autorské dílo upravit, změnit či jinak zpracovat.

 

 1. Objednatel není oprávněn udělit třetím osobám podlicenci/podlicence k Autorskému dílu v plném nebo částečném rozsahu licence. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatel licenci k Autorskému dílu postoupit na třetí osobu.

 

 1. Odměna Poskytovatele v souvislosti s autorskými právy k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně Služeb.

 

Ochrana důvěrných informací

 1. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při plnění Smlouvy, Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní, a které nejsou běžně veřejně dostupné. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemstvím smluvních stran a jejich obchodních partnerů a o informacích, které smluvní strany označí za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání Smlouvy a dále 1 rok po skončení její platnosti. Povinnosti mlčenlivosti může být smluvní strana zproštěna pouze písemným prohlášením druhé smluvní strany. Při porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká právo na náhradu škody a nemajetkové újmy poškozené smluvní straně.

 

 1. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na pracovníky Poskytovatele a Objednatele a na všechny další osoby, které Poskytovatel a Objednatel k plnění předmětu Smlouvy využily, příp. zmocnily. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zavázat povinností mlčenlivosti také všechny další osoby, které mohou s podklady druhé smluvní strany přijít do styku.

 

 1. Poskytovatel má povinnost mlčenlivosti vůči všem třetím osobám ohledně obchodních informací Objednatele, ohledně údajů uvedených v účtech služeb, které využívá Objednatel, včetně přístupových údajů.

 

 1. Objednatel nesmí v jakékoliv objektivně vnímatelné formě sdělovat třetím stranám know-how Poskytovatele. Objednatel může tyto i další informace sdílet v rámci své podnikatelské činnosti s majetkově či personálně propojenými subjekty, včetně zahraničních, pouze po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele.

 

 1. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje zpřístupnění Smlouvy a/nebo dokumentů či informací s ní souvisících či důvěrných informací nezávislému auditorovi či auditorské společnosti, případně právním poradcům Poskytovatele a Objednatele, orgánu, který k tomu má právo ze zákona nebo interním auditorům. Pokud však osoby uvedené v tomto odstavci zpřístupní předaný dokument či důvěrnou informaci jiné osobě, či jinak poruší povinnost mlčenlivosti bez souhlasu smluvní strany, o jejíž důvěrnou informaci se jedná, odpovídá za takové zpřístupnění ta smluvní strana, jež jim takové informace poskytla. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se rovněž nepovažuje sdělení informací na výzvu správním orgánům nebo soudu na základě povinnosti uložené právními předpisy, soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím správního orgánu.

 

 1. Důvěrné informace a podklady zpřístupněné smluvními stranami v průběhu jejich spolupráce budou vráceny nebo zničeny v případě (a) ukončení spolupráce smluvních stran, nebo (b) pokud o to smluvní strana, která podklady nebo informace zpřístupnila, požádá.

 

Odpovědnost za

 1. Smluvní strany si jsou povinny nahradit škodu, kterou si způsobí porušením povinnosti stanovené Smlouvou, Dílčí smlouvou nebo v souvislosti s plněním Smlouvy nebo Dílčí smlouvy. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, je-li to možné, podle volby příslušné smluvní strany v každém konkrétním případě. Za škodu se považuje i újma, která příslušné smluvní straně vznikla tím, že musela vynaložit náklady v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany.

 

 1. Poskytovatel neodpovídá Objednateli za škodu či újmu, která Objednateli vznikne v souvislosti s jeho pokynem, případně s pokynem, který se ukázal jako protiprávní, a Poskytovatel nemohl tuto protiprávnost ani při vynaložení přiměřeného úsilí posoudit. Pokud Objednatel přes předchozí upozornění Poskytovatele, že určité jednání může být jednáním protiprávním, nadále trvá na poskytnutí Služeb v rozsahu, který Poskytovatel nepovažuje za souladný s právem, bere Objednatel na vědomí, že nemá vůči Poskytovateli nárok na náhradu škody ani jiné újmy takto vzniklé.

 

Komunikace a doručování

 1. Komunikace mezi Poskytovatelem a Objednatelem týkající se poskytování Služeb dle Smlouvy a Dílčích smluv může probíhat:
  1. osobně mezi kontaktními osobami uvedenými v záhlaví Smlouvy a mezi statutárními orgány Poskytovatele a Objednatele,
  2. telefonicky prostřednictvím kontaktních telefonních čísel uvedených v záhlaví Smlouvy,
  3. emailem prostřednictvím kontaktních emailových adres uvedených v záhlaví Smlouvy,
  4. písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy.

 

 1. Jakákoli komunikace provedená vůči Poskytovateli z kontaktní emailové adresy Objednatele nebo z kontaktního telefonního čísla Objednatele uvedeného v záhlaví Smlouvy se má bez dalšího za učiněnou Objednatelem.

 

 1. V případě, že smluvní strany budou komunikovat prostřednictvím emailu, považují se emaily za doručené druhé smluvní straně okamžikem odeslání emailu. V případě, že budou smluvní strany komunikovat písemně prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, považují se písemnosti za doručené třetí den ode dne odeslání písemnosti za den jejího doručení, i když se o tom adresát nedozvěděl.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, a kontaktních osob Objednatele je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů prováděné Poskytovatelem se řídí zásadami ochrany soukromí dostupnými na internetové adrese www.futuretales.cz.

 

 1. Objednatel je povinen své osobní údaje a další údaje vyžadované těmito Obchodními podmínkami, Smlouvou nebo Dílčí smlouvou uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních či dalších údajích nutných pro řádné poskytování Služeb.

 

Závěrečná ujednání

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

 

 1. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Objednatel souhlasí se zveřejněním svého loga, reference a případové studie na webových stránkách Poskytovatele pro účely prezentace služeb Poskytovatele.

 

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2023

Ondřej Vácha